A A A

Informácia o začatí správneho konania – výrub dreviny

DomovSprávne konanieInformácia o začatí správneho konania – výrub dreviny
Autor:Kristína Čechová Kategórie: Správne konanie
Uverejnené:30. novembra 2023 Aktualizované:30. novembra 2023

Mesto Modra, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“)

oznamuje, že na základe žiadosti žiadateľa Dorian Guba a Jana Gubová, Harmónia 3321, 900 01 Modra bolo začaté správne konanie, vo veci udelenia súhlasu na výrub 1 ks stromu, nachádzajúceho sa na pozemku registra C-KN par. č. 6024/1 v k. ú. Modra. Ako dôvod výrubu dreviny žiadateľ uviedol, „Strom je  starý a postupne sa nakláňa na plot, ktorý je bezprostredne blízko. Je napadnutý mravcami a rozožierajú hu  pri koreni.  Postupne schne a opadáva z neho čoraz viac aj hrubých  haluzí aj na miestnu komunikáciu, ktorá je za plotom. Pri silných vetroch mu hrozí rovnaké zrútenie ako tomu bolo pri  susedných stromoch za posledné dva roky, kde zasahovali aj  hasiči.“

Účastníkom konania je podľa zákona združenie s právnou subjektivitou ktoré spĺňa podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona.
Určená lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je päť pracovných dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.modra.sk.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: kristina.cechova@msumodra.sk.

OZNÁMENIE o začatí správneho konania
formát pdf - 239 KB
Stiahnuť