A A A

Informácia o začatí správneho konania – výrub dreviny

DomovSprávne konanieInformácia o začatí správneho konania – výrub dreviny
Autor:Kristína Čechová Kategórie: Správne konanie
Uverejnené:19. januára 2024 Aktualizované:19. januára 2024

Mesto Modra, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“)

oznamuje, že na základe žiadosti žiadateľa Čsl. parašutistov 261/27, 831 03 Bratislava bolo začaté správne konanie, vo veci udelenia súhlasu na výrub 1 ks stromu, nachádzajúceho sa na pozemku registra C-KN par. č. 1619 v k. ú. Modra. Ako dôvod výrubu dreviny žiadateľ uviedol, „Strom sa v priebehu posledných rokov začal nakláňať smerom na verejnú cestu (Ul. Čsl. armády), rastie cca. 2 m od rodinného domu a korunou zasahuje do strechy domu. Vrchol koruny je zlomený od vetra. Chodník pri dome je už deformovaný od koreňov stromu, ktoré smerujú smerom k domu. Stromom prechádza el. vzdušná prípojka a telekomunikačné vedenie. Strom je čiastočne preschnutý. S prihliadnutím na veľkosť stromu a jeho umiestnenie mám obavu z poškodenia základov priľahlého rodinného domu a v prípade pádu stromu alebo jeho častí z poškodenia mojej nehnuteľnosti. Na miesto tohto stromu by som rád vysadil pred domom iný vhodnejší, ktorý by po čase neohrozoval moju nehnuteľnosť.“

Účastníkom konania je podľa zákona združenie s právnou subjektivitou ktoré spĺňa podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona.
Určená lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je päť pracovných dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.modra.sk.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: kristina.cechova@msumodra.sk.

 

OZNÁMENIE o začatí správneho konania
formát pdf - 126 KB
Stiahnuť