A A A

Informácia o začatí správneho konania – výrub dreviny

DomovSprávne konanieInformácia o začatí správneho konania – výrub dreviny
Autor:Kristína Čechová Kategórie: Správne konanie
Uverejnené:24. januára 2024 Aktualizované:24. januára 2024

Mesto Modra, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“)

oznamuje, že na základe žiadosti žiadateľa Jakub Kraus, Vietnamská 40, 821 04 Bratislava a Magdaléna Krausová, Národná 128, 900 01 Modra bolo začaté správne konanie, vo veci udelenia súhlasu na výrub 3 ks stromov, nachádzajúcich sa na pozemku registra C-KN par. č. 2318/2 v k. ú. Modra. Ako dôvod výrubu dreviny žiadateľ uviedol, „Výrub drevín žiadame za účelom výstavby rodinného domu“.

Účastníkom konania je podľa zákona združenie s právnou subjektivitou ktoré spĺňa podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona.
Určená lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je päť pracovných dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.modra.sk.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: kristina.cechova@msumodra.sk.

 

 

 

OZNÁMENIE o začatí správneho konania
formát pdf - 125 KB
Stiahnuť