A A A

Informácia o začatí správneho konania – výrub dreviny

DomovSprávne konanieInformácia o začatí správneho konania – výrub dreviny
Autor:Kristína Čechová Kategórie: Správne konanie
Uverejnené:13. apríla 2023 Aktualizované:13. apríla 2023

Mesto Modra, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“) oznamuje,

že na základe žiadosti spoločnosti GALENOS s.r.o., Zámocká 10, 811 01 Bratislava bolo začaté správne konanie, vo veci udelenia súhlasu  na výrub 6 ks stromov, nachádzajúcich sa na pozemku registra C-KN par. č. 241/1 v k. ú. Modra. Ako dôvod výrubu dreviny žiadateľ uviedol, „Smreky sú  príliš blízko bytového domu na adrese Moyzesova 35, Modra. Ich koreňový systém môže poškodzovať základy domu. Ostatné stromy uvedené v žiadosti o výrub sú v zlom zdravotnom stave. Máme obavu o bezpečnosť užívateľov okolitých pozemkov a nehnuteľností.“

Účastníkom konania je podľa zákona združenie s právnou subjektivitou ktoré spĺňa podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona.
Určená lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je päť pracovných dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.modra.sk.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: kristina.cechova@msumodra.sk.

 

OZNÁMENIE o začatí správneho konania
formát pdf - 239 KB
Stiahnuť