A A A

Návrh VZN č. 1/2023, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Modry

DomovVZNNávrh VZN č. 1/2023, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Modry
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: VZN
Uverejnené:25. januára 2023 Aktualizované:26. januára 2023

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modry č. 1/2023, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Modry.

Dňom vyvesenia návrhu Všeobecne záväzného nariadenia na webovom sídle mesta Modry začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Modra.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Oznam vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 25. 01. 2023.
Oznam zverejnený na webovom sídle mesta www.modra.sk dňa: 25. 01. 2023.

Návrh VZN c. 1_2023 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Modry
formát pdf - 1 MB
Stiahnuť