A A A

OZNAM „Územný plán obce Vištuk – Zmena a doplnok č. 5/2020, máj 2024“

DomovVerejná vyhláškaOZNAM „Územný plán obce Vištuk – Zmena a doplnok č. 5/2020, máj 2024“
Autor:Kristína Čechová Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:11. júna 2024 Aktualizované:11. júna 2024

Mestu Modra bolo dňa 10.06.2024 doručené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Vištuk – Zmena a doplnok č. 5/2020, máj 2024“, obstarávateľa, Obec Vištuk, Obecný úrad Vištuk 353, 900 85 Vištuk, IČO: 00305171, ktorý predložil Okresnému úradu Pezinok, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní“)  oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

„Územný plán obce Vištuk – Zmena a doplnok č. 5/2020, máj 2024“

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:
https://www.enviroportal.sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-vistuk-zmena-doplnok-c-5-2020-maj-2024
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní.