A A A

Oznámenie o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra mesta Modry

DomovOznámenieOznámenie o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra mesta Modry
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Oznámenie
Uverejnené:26. februára 2024 Aktualizované:25. apríla 2024

V súlade s § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo mesta Modry na svojom zasadnutí dňa 15. 02. 2024 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Modry na 02. máj 2024. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra – plný pracovný úväzok. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra mesta Modry (deň nástupu do práce) je 01. 06. 2024.

Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra:
1. meno, priezvisko a titul,
2. adresa trvalého bydliska, prípadne adresa pre doručovanie písomností ak nie je zhodná s adresou trvalého bydliska,
3. kontaktné údaje (e-mail, telefón, mobil),
4. prílohy:
– štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a uvedením pracovnej pozície,
– úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
– súhlas so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kandidát, ktorého prihláška nebude spĺňať náležitosti ustanovené týmto uznesením, nebude zapísaný do zoznamu kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra. Podmienky odovzdania písomnej prihlášky kandidáta funkciu hlavného kontrolóra sú v priloženom súbore.

Oznámenie o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra
formát pdf - 200 KB
Stiahnuť