A A A

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

DomovOznámenieOznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Oznámenie
Uverejnené:4. apríla 2023 Aktualizované:4. apríla 2023

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Stavebník: Pavel Kratochvíl, Kellenbergerova 1881/31, 900 01 Modra, Zuzana Kratochvílová, Kellenbergerova 1881/31, 900 01 Modra
Stavba: ,,Rodinný dom – EUROLINE – Junior 55″
miesto stavby: Modra, lokalita Harmónia
pozemky reg. C, parc. č.:
5817, 5840/2,
pozemky reg. E, parc. č.: 5256/3, 5314/1, 5287/1
katastrálne územie: Modra
Žiadosť o stavebné povolenie bola podaná dňa 31. 01. 2022 na tunajšom úrade. Posledné doklady boli doplnené dňa 30.01.2023. Týmto dňom bolo začaté konanie.

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Peter Kratochvíl, Zuzana Kratochvílová
formát pdf - 212 KB
Stiahnuť