A A A

Výberové konanie: ZŠ Vajanského obsadzuje post mzdového účtovníka

DomovVýberové konaniaVýberové konanie: ZŠ Vajanského obsadzuje post mzdového účtovníka
Výberové konanie: ZŠ Vajanského obsadzuje post mzdového účtovníka
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Výberové konania
Uverejnené:6. novembra 2023 Aktualizované:6. novembra 2023

Základná škola Vajanského v Modre vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície mzdový/á účtovník/čka.

Miesto výkonu práce: Vajanského 93, Modra
Termín nástupu: 1. január 2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 11.12.2023
Rozsah úväzku: 100%
Počet študentov školy: 435
Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na uchádzača
Znalosť práce s PC: užívateľská úroveň Word, Excel, mzdový program VEMA, CORA GEO
Vzdelanie: úplné stredoškolské s maturitou ekonomického zamerania

Náplň práce – mzdová účtovníčka:
– komplexné zabezpečovanie personálnej a mzdovej politiky (prijímanie, výber zamestnancov školy…),
– čiastočné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej oblasti,
– tvorba a koordinovanie systémov vzdelávania zameraných na rozvoj ľudských zdrojov a implementácia systému hodnotenia a odmeňovania v súlade so zákonom č.553/2003 Z.z. a platnej legislatívy vzťahujúcej sa na výkon práce vo verejnom záujme,
– zodpovedá za riadne vedenie mzdovej a personálnej agendy a podkladov súvisiacich so mzdovou agendou (správnu likvidáciu miezd) v súlade so zákonom a v súvislosti s platnými predpismi a zabezpečuje ich archiváciu (mzdové listy pracovníkov),
– vedie pracovno-právnu a personálnu agendu zamestnancov školy (pracovné zmluvy, platové dekréty podľa platných mzdových predpisov a vnútorných smerníc, platové postupy, osobné spisy pracovníkov), spojených so vznikom a zánikom pracovného pomeru, (vybavuje prihlášky a odhlášky do sociálnej a zdravotnej poisťovne),
– zabezpečuje vybavenie OOPP pri prijatí nového zamestnanca a lekársku prehliadku,
– správne uplatňuje a zabezpečuje personálne rozhodnutia v súlade s právnymi predpismi personálnej práce a pripravuje vecné návrhy v oblasti odmeňovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi pre oblasť odmeňovania,
– pripravuje návrhy a realizáciu rozpočtu za kategóriu miezd a platov a povinných odvodov a vypracováva príslušné výkazníctva o mzdách a platoch,
– spolupracuje s daňovým úradom, úradom práce, sociálnou a zdravotnou poisťovňou,
– zabezpečuje aktuálnosť daňových vyhlásení zamestnancov, vyplácanie daňového bonusu a daňových úľav, zodpovedá za správnosť zrážok zo mzdy, ročné zúčtovanie poistného zamestnancov a ročné zúčtovanie daní.

Kontaktné informácie
Adresa školy: Základná škola, Vajanského 93, 90001 Modra
Web: https://zsvajanskeho.edupage.org/
Tel.: 033/647 2582, 033/647 2583

Kontaktná osoba
PaedDr. Marcela Pechová
Mobil: 0910 606 953

Ilustračné foto: canva.com