A A A

Vývoz odpadov v 2. polroku 2024

DomovOdpadyVývoz odpadov v 2. polroku 2024
Vývoz odpadov v 2. polroku 2024
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Odpady
Uverejnené:25. júna 2023 Aktualizované:22. júna 2024

Prečítajte si užitočné informácie o vývoze odpadov v prvom polroku 2024.

Stojiská pri bytovkách
Netriedený odpad v 1100 litrových nádobách zo stojísk bytových domov bude vyvážaný v pondelok a piatok, ako doteraz. Triedený odpad zo 1100 litrových nádob z bytových domov sa bude zbierať v pondelok. Vývoz komunálneho odpadu z polopodzemných kontajnerov bude realizovaný v piatky. Sklo z polopodzemných kontajnerov sa bude vyvážať v režime harmonogramu vývozu skla.

Vývoz skla
Sklo bude vyvážané z verejne dostupných kontajnerov na to určených (zelené zvony), v 29., 33., 36., 39., 43., 47. a 51. týždni. Zvony sú určené len pre fľaše a poháre zo skla rôznych farieb a rozbité tabuľové sklo. V prípade, že sú zvony plné, využite služby Zberného dvora. Pozor: do tohto kontajnera nepatria autosklá, zrkadlá, keramika ani kov!

Vývoz kuchynského odpadu z verejne dostupných označených nádob
Do zberných nádob na kuchynský odpad sa zbiera odpad z kuchyne, zvyšky akéhokoľvek jedla, balené a nebalené potraviny po záruke, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, jogurty, syry, mliečne výrobky, kosti, mäso, vaječné škrupiny, polievky, nápoje. Áno, zbierajú sa aj zabalené potraviny. Do hnedej zbernej nádoby na kuchynský odpad určite nepatrí iný odpad, ktorý nesúvisí priamo s kuchynským alebo potravinovým odpadom! Nádoby na kuchynský odpad sú vyvážané raz za týždeň a to vo štvrtok.

Zber použitých jedlých olejov a tukov
Zber jedlých olejov a tukov sa realizuje donáškovým spôsobom na zberný dvor ako aj zberom do oranžových zberných nádob rozmiestnených po meste. Sú tiež označené nálepkou. Použité oleje a tuky prosíme vkladať do týchto nádob v plastových fľašiach v primeranom objeme. Vývoz nádob na zber použitých olejov a tukov sa robí podľa potreby.

Zber drobného elektroopadu, batérií a akumulátorov
Obyvatelia môžu drobný elektroodpad, batérie a akumulátory vhodiť do štyroch špeciálne označených bielo-červených kontajnerov rozmiestnených v meste Modra, na Dukelskej ul. č 38 – mestský úrad, na Kalinčiakovej ul. pri „Kinečku,“ v blízkosti križovatky ulíc Komenského a Vajanského a v Modre-Kráľovej na Partizánskej ul., vedľa predajni potravín. Žiadame obyvateľov, aby elektrospotrebiče, ktoré sa nezmestia cez vhadzovací otvor do týchto špeciálne označených bielo-červených kontajnerov, nenechávali voľne položené vedľa kontajnerov. Ostatný elektroodpad (chladnička, televízory, práčky, a i.) je možné bezplatne odovzdať na Zbernom dvore na Dolnej 144.

Odpadové pneumatiky z osobných áut
Pneumatiky možno odovzdať bezplatne v pneuservise, autoservise, v predajni pneumatík, ktoré sú označené ako „Miesto spätného odberu pneumatík.“ Spätný zber sa vykonáva bez viazanosti na nákup tovaru či služieb, ako aj bez ohľadu na značku pneumatík. Pneumatiky môžete odovzdať aj na Zbernom dvore.

Textil a šatstvo
Zber sa v Modre realizuje od roku 2011 prostredníctvom spoločnosti TextilEco, a.s. V meste je na oblečenie a textil umiestnených 15 ks kontajnerov. V polovici júla budú posilnené zberové kapacity na textil. Žiadame obyvateľov, aby v prípade plných kontajnerov na textil nahlásili túto skutočnosť na mestský úrad, Referát odpadového hospodárstva, tel. č. 033/6908 318, e-mailom na katarina.ruzekova@msumodra.sk a nezanechávali vrecia s textilom voľne v okolí kontajnerov.

Odpad od podnikateľov a z prevádzok
Netriedený odpad od PO a FO oprávnených na podnikanie sa zbiera do troch nádob o objeme 110 l, 240 l, 1 100 l vo zvolenej frekvencii: 26 x do roka (vyváža sa v párnych týždňoch), 52 x do roka alebo 104 x do roka (2 x do týždňa). Nádobu je potrebné v deň zvozu sprístupniť ak je uzamknutá a vyložiť ju do 6.00 hod. Ak sa chcete prihlásiť do systému zberu odpadu alebo nahlásiť akúkoľvek zmenu, kontaktujte referentku MsÚ Andreu Lukačovičovú na tel. čísle 033/6908 309 alebo e-mailom na andrea.lukacovicova@msumodra.sk.

OKRUH R1
Dr. Bodického, Baštová, Bernolákova, Cpinova, Ferdinanda Píseckého, Fraňa Kráľa, Hečkova, J. Bakoša, Jesenského, Kalinčiakova, Kellenbergerova, Kollárova, Kukučínova, Kuzmányho, Moyzesova, Sládkovičova, Sokolská, Vinárska, Za štadiónom.

OKRUH R2
Bratislavská, 1.mája, Čsl. Armády, Dukelská, Erneyho, Družstevná, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Komenského, Krátka, Podhorská, SNP, Súkenícka, Štefánikova,
Štúrova, Šúrska, Vajanského, Samuela Zocha, Dolná, Horná a Kostolná.

OKRUH R3
Karpatská, Lúčna, Národná, Partizánska, Pod vinicami, Potočná, Puškinova a Trnavská, Dolinky, Harmónia, Piesok.

Harmonogram vývozu odpadu
Okruh R1:
• 1x v týždni – pondelok
• 2x v týždni – pondelok a piatok
• 1x za 2 týždne – pondelok každý párny týždeň

Harmonogram vývozu odpadu
Okruh R2:
• 1x v týždni – utorok
• 2x v týždni – utorok a piatok
• 1x za 2 týždne – utorok každý párny týždeň

Harmonogram vývozu odpadu
Okruh R3:
• 1x v týždni – piatok
• 2x v týždni – piatok a pondelok
• 1x za 2 týždne – piatok každý párny týždeň

HARMONOGRAM (podnikatelia, prevádzky) na stiahnutie [PDF 19 KB]

Harmonogramy vývozu pre rodinné domy
Vývoz odpadu z rodinných domov sa realizuje v zmysle platných harmonogramov. Zbernú nádobu je potrebné vyložiť v deň zvozu čo najbližšie k ceste do 6.00 hod. ráno. Nádobu treba povytiahnuť, aj z vybudovaného verejne prístupného stojiska pri rodinnom dome. V prípade, že vám neboli pridelené separačné nádoby na papier a plast kontaktujte Andreu Lukačovičovú na tel. č. 033/6908 309 alebo e-mailom na andrea.lukacovicova@msumodra.sk. Reklamácie vývozu nahlasujte u referentky Kataríny Ružekovej na tel. č. 033/6908 318, e-mailom na katarina.ruzekova@msumodra.sk. Reklamácia nebude akceptovaná, ak nádoba nebola včas vyložená a pripravená na vývoz. Zvozové vozidlá sú vybavené GPS zariadením na odsledovanie ich pohybu.

OKRUH R1 – ulice:
Bodického, Baštová, Bernolákova, Cpinova, Fraňa Kráľa, Ferdinanda Piseckého, Hečkova, J. Bakoša, Jesenského, Kalinčiakova, Kellenbergerova, Kollárova, Kukučínova, Kuzmányho, Moyzesova, Námestie Slobody, Sládkovičova, Sokolská, Vinárska, Za Štadiónom.

HARMONOGRAM R1 na stiahnutie [PDF 22 KB]

OKRUH R2 – ulice:
Bratislavská, 1. mája, Čsl. armády, Dukelská, Erneyho, Družstevná, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Komenského, Krátka, Podhorská, SNP, Súkenícka, Štefánikova, Štúrova, Šúrska, Vajanského, Zochova, Dolná, Horná, Kostolná.

HARMONOGRAM R2 na stiahnutie [PDF 22 KB]

OKRUH R3 – ulice:
Dolinky, Harmónia, Karpatská, Lúčna, Národná, Partizánska, Piesok, Pod vinicami, Potočná, Puškinova, Trnavská.

HARMONOGRAM R3 na stiahnutie [PDF 21 KB]

Netriedený (zmesový)
• nesmie obsahovať: nebezpečný odpad, elektro odpad, papier plasty, PET fľaše, sklo, tetrapaky, kovy a hliník, stavebný odpad, zeminu a kamene, drevo a odpad zo záhrad

Papier (šedo-modrá nádoba)
• nesmie obsahovať: papier znečistený škodlivinami, mastný papier, celofán, prepisovací papier, kovové a plastové súčasti papierových výrobkov
• zbiera sa: papier, noviny, katalógy, telefónne zoznamy, lepenka, baliaci papier, kalendáre, papierové obaly od potravín, rozložené papierové a kartónové škatule, kancelársky papier, reklamné letáky, pohľadnice, obálky

Plast (šedo-žltá nádoba)
• nesmie obsahovať: polystyrén, znečistené plasty, linoleum, guma, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami
• zbierame: stlačené PET fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína, HD-PE fľaše z čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, LD-PE fólie igelitové tašky, fólie z pracích práškov, čisté fólie zo stavebných materiálov, LLD-PE fólie tzv. termostatická fólia, čisté konzervy, plechovky, kovové uzávery od nápojov, viečka od mliečnych výrobkov, kompótové viečka, kovové obaly, Tetrapaky – obaly od mlieka a džúsov

BRO a BRKO (hnedá nádoba)
Odpad nevhadzujte do nádoby v plastových vreckách!
• nesmie obsahovať: tekuté zvyšky jedál, oleje, mäso, kosti, mliečne výrobky, plienky, mŕtve zvieratá a exkrementy, kamene, suť a výkopovú zeminu, biologicky nerozložiteľné látky a iný odpad ako papier, plasty, sklo
• zbierame: zvyšky ovocia a zeleniny ako napr. jadrovníky, listy a vňať, šupy aj z citrusových plodov, kávový a čajový odpad, škrupiny z orechov a vajíčok, zostatky pečiva a obilnín, piliny, jedál rastlinného pôvodu (zelenina, zemiaky, ryža…), použité papierové vreckovky a servítky, pokosenú trávu, lístie, zvyšky rastlín (veľ. do 20 cm), listy a korene zeleniny, buriny a kvetiny, nastrihané kúsky konárov, seno, slama, popol z dreva

Služby zberného dvora
Objemný alebo stavebný odpad nepatrí na stojiská ku kontajnerom na komunálny odpad. Je potrebné ho odovzdať na Zberný dvor s prevádzkou pondelok až piatok od 11.00 do 17.00 h a v sobotu od 8.00 do 17.00 h. Opakovane prosíme občanov, aby dodržiavali otváracie hodiny a nenechávali odpad pred bránou do areálu! Drobný stavebný odpad z bežných udržiavacích prác od fyzických osôb, na ktoré sa nevyžaduje stavebné/búracie povolenie ani ohlásenie drobnej stavby vydané príslušným stavebným úradom, je možné uložiť na zberný dvor za poplatok 36,90 €/t. Ostatné komunálne odpady zbierané na zbernom dvore môžu občania mesta a poplatníci za odpad priniesť na zberný dvor bez poplatku za uloženie.

Pripomíname: drobný stavebný odpad nepatrí do kontajnerov na verejne dostupných stojiskách. Ak takýto odpad uložíme na stojisko komunálneho odpadu, dopúšťame sme sa priestupku v rámci zákona.

Ilustračné foto: canva.com

II. POLROK 2024 PODNIKATELIA A PREVADZKY
formát pdf - 18 KB
Stiahnuť
II. POLROK 2024 OKRUH R1
formát pdf - 22 KB
Stiahnuť
II. POLROK 2024 OKRUH R2
formát pdf - 22 KB
Stiahnuť
II. POLROK 2024 OKRUH R3
formát pdf - 21 KB
Stiahnuť