A A A

VZN č. 2/2016 o čistote mesta a verejnom poriadku

DomovPlatné VZNVZN č. 2/2016 o čistote mesta a verejnom poriadku
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:10. novembra 2021 Aktualizované:13. novembra 2023

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry v súlade s § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. g), h), n), § 11 od. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a § 2 ods. 4 a 5 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a § 7 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 2/2016 o čistote mesta a verejnom poriadku.

VZN 2_2016 o čistote mesta a verejnom poriadku
formát pdf - 2 MB
Stiahnuť