A A A

VZN č. 5 / 2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Modra

DomovPlatné VZNVZN č. 5 / 2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Modra
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:1. apríla 2023 Aktualizované:2. apríla 2023

Mestské zastupiteľstvo mesta Modra v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. n), § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“) v spojení s § 53 ods. 2 zákona NR SR č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta Modra č. 5 /2017, o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Modra.

VZN č. 5:2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Modra
formát pdf - 535 KB
Stiahnuť