A A A

VZN č. 4/2023 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Modry

DomovPlatné VZNVZN č. 4/2023 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Modry
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:29. decembra 2023 Aktualizované:5. januára 2024

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) a ustanovenia § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa § 10 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 1 písm. b) a § 3 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta Modry č. 4/2023 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Modry (ďalej ako „VZN“).

VZN č. 4_2023_o ochrane ovzdušia
formát pdf - 319 KB
Stiahnuť