A A A

VZN č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra

DomovPlatné VZNVZN č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:3. apríla 2023 Aktualizované:21. novembra 2023

Mesto Modra na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky vo veciach územnej samosprávy, v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

 

VZN č. 2_2023 o poskytovaní sociálnych služieb_platné
formát pdf - 348 KB
Stiahnuť