A A A

Bratislavská regionálna dotačná schéma je otvorená

DomovDotácieBratislavská regionálna dotačná schéma je otvorená
Bratislavská regionálna dotačná schéma je otvorená
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Dotácie
Uverejnené:23. novembra 2023 Aktualizované:1. decembra 2023

Bratislavský kraj vyčlenil 750 000 eur na podporu projektov v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS). Žiadatelia sa môžu uchádzať o podporu v piatich oblastiach: kultúra, mládež, šport, zdravotníctvo a životné prostredie, rozvoj vidieka.

„Z regionálnych dotácií podporujeme občianske projekty, ktoré prispievajú k rozvoju kraja a robia ho krajším. Teším sa, že sú to veľmi často kvalitné a zmysluplné projekty. Vďaka tejto schéme máme v kraji nové miesta pre šport, rozvíjame kultúrny život a umeleckú tvorbu v regióne, ale prispievame aj k rozvoju zelenej infraštruktúry či budovaniu vodozádržných opatrení,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.

Kultúra

Cieľom výzvy je stimulovať rozvoj kultúrneho života a umeleckej tvorby a sprístupňovať kultúrne hodnoty pre obyvateľov a návštevníkov kraja. Zámerom je výhradne podporovať neziskové kultúrne aktivity a aktivity, s ktorými sú spojené jedinečné umelecké tvorivé prejavy a zachovanie jedinečných kultúrnych hodnôt a tradícií. Zároveň sa zameriava na projekty, ktorých výstupy sú realizované v okresoch Senec, Malacky a Pezinok. Žiadatelia môžu predkladať aj projekty so zámerom o obnovu umeleckých diel vo verejnom priestore, o komplexnú obnovu pamiatky menšieho rozsahu (kaplnka, kríž, socha, pamätník a pod.) či realizovania jednej ucelenej etapy obnovy časti pamiatky (strecha, fasáda, reštaurovanie súboru dekoratívnych prvkov fasády a pod.). Pre túto oblasť je vyčlenených 210 000 eur. Výzva je otvorená do 11. 12. 2023 do 12:00 hodiny.

Mládež

Podpora je zameraná na prevenciu a ochranu duševného zdravia, organizovanie pravidelných preventívnych a nízkoprahových aktivít s dôrazom na mládež vo veku do 30 rokov na území obcí a miest BSK. Rovnako sem spadá aj rozvoj informačnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti, kritického myslenia v záplave (dez)informácií alebo podpora zameraná na aktivity vedúce k tolerancii či boj proti extrémizmu a radikalizmu mládeže vo veku do 30 rokov. Žiadatelia si rozdelia sumu 42 000 eur. Projekty je možné posielať do 11. 12. 2023 do 12:00 hodiny.

Šport

Zámerom tejto výzvy je rozvoj športujúcej organizovanej i neorganizovanej verejnosti, prioritne detí a mládeže do 23 rokov. Teda podpora všetkých foriem pohybových aktivít, ktorých cieľom je preukázať alebo zvýšiť pohybovú zdatnosť mládeže do 23 rokov, vrátane zdravotne znevýhodnených športovcov. Zahŕňa aj organizáciu športových aktivít, súťaží, vrátane aktivít pre zdravotne znevýhodnených športovcov; skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia športových organizácií venujúcich sa prioritne deťom a mládeži do 23 rokov, ako aj vytváranie podmienok pre aktívne športujúcu mládež do 23 rokov. Pre výzvu je alokovaných 168 000 eur. Žiadosti je potrebné podať do 11.12.2023 do 12:00 hodiny.

Zdravotníctvo

Cieľom programu je zlepšiť dostupnosť všeobecných lekárov pre dospelých, deti a dorast obyvateľom BSK; poskytnúť motiváciu pre zvýšenie počtu lekárov všeobecnej a vybraných druhov špecializovanej ambulantnej starostlivosti v oblastiach s ich nedostatkom; zvýšiť kvalitu poskytovanej všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti; prednostne podporovať projekty, ktoré sú realizované v okresoch Senec, Malacky a Pezinok. Rovnako slúži na podporu zavádzania nových inovatívnych a moderných medicínskych postupov do praxe či iných aktivít smerujúcich k zvýšeniu úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj podporu rozvoja materiálno-technických podmienok. Pre projekty je vyčlenených 120 000 eur. Žiadatelia sa o dotáciu môžu uchádzať do 11.12.2023 do 12:00 hodiny.

Životné prostredie a rozvoj vidieka

BRDS v tejto oblasti je zameraná primárne na revitalizáciu infraštruktúry zastávok prímestskej autobusovej dopravy v kombinácii s realizáciou adaptačných opatrení na negatívne dôsledky zmeny klímy prostredníctvom podpory budovania prvkov zelenej infraštruktúry a vodozádržných opatrení. Ďalej sa výzva zameriava na realizáciu adaptačných opatrení na negatívne dôsledky zmeny klímy, a to konkrétne podorou rozvoja prvkov zelenej infraštruktúry a modrej infraštruktúry a prostredníctvom realizácie vodozádržných opatrení. Výzva je otvorená do 12.01.2024 do 12:00 hodiny. Úspešné projekty si rozdelia sumu 210 000 eur.

Žiadosti je potrebné podať elektronicky prostredníctvom Dotačného systému BSK. Najskôr budú posudzované formálne náležitosti doručených žiadostí a po ich splnení bude žiadosti posudzovať odborná hodnotiaca komisia.

Podrobné informácie o postupe podávania žiadosti, potrebných prílohách aj oprávnených žiadateľoch nájdete na webe: https://bratislavskykraj.sk/brds/

Zdroj: BSK
Foto: canva.com