A A A

Revitalizácia Hrnčiarskej ulice

DomovDopravaRevitalizácia Hrnčiarskej ulice
Revitalizácia Hrnčiarskej ulice
Autor:Martin Codio Kategórie: DopravaIvestičné akcie
Uverejnené:19. augusta 2021 Aktualizované:7. februára 2022

V septembri začíname s ďalšou investičnou akciou. Na Hrnčiarskej ulici od križovatky ulíc SNP/Hrnčiarska až po vyústenie v križovatke Hrnčiarska na kolmú Hrnčiarsku ulicu opravíme vozovku komunikácie a vybudujeme súvislé parkovisko s chodníkom. Opravíme aj chodníky k vchodom do bytoviek.

Sumár prác:
• úprava vozovky – frézovanie pôvodného krytu, vyspravenie nerovností, nový asfaltobetónový kryt,
• nahradenie nevhodného betónového krytu potoka želbet doskou v trase vozovky komunikácie a parkoviska,
• úprava parkovísk s ohľadom na stromy,
• doriešenie ľavostranného chodníka súbežného s vozovkou a parkoviskom, s ponechaním jestvujúcej zelene,
• obnova čiastkového chodníka v zeleni a jeho predĺženie po chodník na ulici SNP,
• bezbariérová úprava priechodov pre peších,
• úprava cestného povrchového a podpovrchového odvodnenia,
• výšková úprava mreží, poklopov a armatúr vo vozovke,
• riešenie organizácie dopravy

Práce bude realizovať spoločnosť Doprastav, a.s., závod Bratislava, vysúťažená cena diela je 94.928,96€ bez DPH. Počas stavebných prác bude úsek cesty na Hrnčiarskej ulici uzavretý, dopravu na priľahlých uliciach upravíme. O konkrétnych obmedzeniach dopravy vás budeme informovať v dostatočnom predstihu. Obyvateľom aj vodičom ďakujeme za trpezlivosť.