A A A

MŠ Sládkovičova od septembra otvorená v obmedzenom režime

DomovŠkolstvoMŠ Sládkovičova od septembra otvorená v obmedzenom režime
MŠ Sládkovičova od septembra otvorená v obmedzenom režime
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Školstvo
Uverejnené:23. augusta 2021 Aktualizované:7. februára 2022

Prevádzka materskej školy na Sládkovičovej ulici bude zabezpečená od 6. septembra 2021. Prednostne budú prijatí všetci predškoláci, keďže si plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Jediné obmedzenie sa vzťahuje na sociálne zariadenie pre triedu „Kvetinky“ a susedné priestory, ktoré je potrebné dokončiť. Riaditeľka MŠ Sládkovičova osloví rodičov detí, pre ktoré nie je povinné predprimárne vzdelávanie a dohodne sa s nimi na náhradnom riešení.

„Situácia nás mrzí ale nevedeli sme ju predvídať. Počas opravy kanalizácie v materskej škole sme zistili oveľa vážnejšie a rozsiahlejšie poškodenia, ktoré si vyžiadajú ďalšie stavebné práce. Postup a rozsah týchto prác sme odkonzultovali so statikom aj zhotoviteľom, ktorý sa zaviazal zabezpečiť funkčnosť všetkých rozvodov v budove školy do konca augusta tak, aby nebola obmedzená jej prevádzka,“ vysvetlil Tomáš  Steinhübel z Referátu správy budov MsÚ Modra. „Samozrejmosťou zo strany zhotoviteľa bude zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti v dotknutých priestoroch školy.“

Popis stavu:

Zhotoviteľ počas výkopových prác zistil niekoľko nedostatkov: nedostatočné, respektíve žiadne podkladové pásy priečok, ktoré oddeľujú sociálne zariadenie pre triedu „Kvetinky“ od vedľajších miestností, t.j. chodby, vedľajšieho WC pre pedagogický personál a vedľajších skladových priestorov. Po odkopaní podlahy v spomenutom sociálnom zariadení, ktoré bolo potrebné pre uloženie nových rozvodov sa ukázalo, že priečky boli založené iba na podkladový poter. Tento nedostatočný základ, resp. podklad priečok spôsobil narušenie priečok pri prebiehajúcich stavebných prácach do takej miery, že ich bolo nevyhnutné kompletne odstrániť. Ďalej bolo nevyhnutné zhutniť podklad a vytvoriť novú základovú dosku. Základová doska bude ukotvená do základových prvkov tzv. premostením, kotvením.

Priečky bude potrebné nanovo postaviť a zrealizovať dodatočné práce:  oprava poškodeného muriva (lokálne opravy), zhotovenie sadrokartónových prvkov pre stupačky, osadenie zárubní a prekladov, oprava rozvodu kúrenia na chodbe, výmena úseku zvislej dažďovej kanalizácie v pôvodnej priečke, elektroinštalačné práce ako aj vybudovanie energo-technologického tunela pre rozvody kúrenia v podlahe. Tieto rozvody boli pôvodne osadené v perlitovom lôžku. Vzhľadom na uvedené skutočnosti bol so zhotoviteľom podpísaný dodatok k zmluve o dielo s termínom dokončenia vyššie uvedených prác 30.9.2021.

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať:

Lucia Šimková, riaditeľka MŠ Sládkovičova, mobil: 0903 248 238, mssladkovicova13@gmail.com

Michaela Galovičová, referát školstva MsÚ, tel.:  033/6908314, michaela.galovicova@msumodra.sk

Tomáš Steinhübel, referát správy budov MsÚ, mobil: 0911 271 219, tomas.steinhubel@msumodra.sk

Foto Kelly Sikkema / Unsplash

Fotodokumentácia stavu v MŠ Sládkovičova