A A A

Dotácie od BSK

DomovDotácieDotácie od BSK
Dotácie od BSK
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Dotácie
Uverejnené:7. januára 2022 Aktualizované:8. februára 2022

Žiadatelia o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy môžu predkladať svoje projekty. Schéma je oficiálne otvorená a to v štyroch oblastiach podpory: kultúra, mládež, šport, životné prostredie a rozvoj vidieka. Občianske projekty tak budú v roku 2022 podporené sumou 2,1 milióna eur.

„Robili sme všetko pre to, aby sme napriek pandémii a kríze mohli plnohodnotne podporiť menšie i väčšie občianske projekty, ktoré obohatia náš región a prispejú k jeho rozvoju. Oproti minulému roku sme sumu na dotácie zdvojnásobili,“ povedal Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Na podporu projektov umeleckej tvorby, kultúrnych aktivít a podujatí, kultúrnej osvety v regióne je pre rok 2022 vyčlenených 700 000 eur. Pre neformálne vzdelávanie mládeže v aktuálnych oblastiach, aktívne využívanie voľného času, skvalitnenie života mládeže a participáciu mládeže na spoločenskom a komunitnom živote je v rámci dotačnej schémy alokovaných 84 000 eur. Projekty v športovej oblasti sa uchádzajú o podporu 616 000 eur. Pôjdu na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov, ako aj športových akcií a podujatí i dospelých. Cieľom podpory je zvýšenie záujmu mládeže o šport, snaha o zvýšenie ich telesnej zdatnosti, správne využitie voľného času. Na podporu a zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti o dôležitosti ochrany životného prostredia aj prostredníctvom environmentálnych výchovno-vzdelávacích aktivít pôjde pre rok 2022 z dotačnej schémy 700 000 eur.

Žiadosti pre všetky oblasti je potrebné podať do 17. januára 2022 do 12:00 hod. a to elektronicky prostredníctvom portálu BSK. Žiadateľ preto musí byť držiteľom občianskeho preukazu vybaveného aktivovaným čipom. Žiadosť musí byť úplne a riadne vyplnená a podpísaná elektronickým podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa. 

„Bratislavská regionálna dotačná schéma pomôže aj takým sektorom, ktoré sa kvôli pandémii dostali na vedľajšiu koľaj. Verím, že ju využije čo najviac žiadateľov, aby sme mohli podporiť kvalitné a zmysluplné projekty,“ dodal Juraj Droba.

Bližšie informácie o podmienkach, potrebných dokladoch, dôležitých termínoch, ako aj zoznam oprávnených prijímateľov dotácií nájdete na www.bratislavskykraj.sk/brds.

Text a foto: https://bratislavskykraj.sk