A A A

Financie a majetok

DomovMestoFinancie a majetok
Uverejnené:20. septembra 2021 Aktualizované:30. novembra 2022

Mesto Modra má vo svojom majetku nehnuteľné veci (pozemky, budovy, byty), veci hnuteľné (stroje, motorové vozidlá) a tiež majetkové práva (práva z licenčných zmlúv, obchodné podiely v obchodných spoločnostiach). S týmto majetkom musí mesto hospodáriť v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a jednotlivé úkony súvisiace s majetkom mesta podliehajú vždy schváleniu určeným orgánom mesta (primátor a mestské zastupiteľstvo).

Mesto okrem uvedeného majetku disponuje finančnými prostriedkami, ktoré získava z vlastnej činnosti, zo štátneho rozpočtu alebo z darov, prípadne z úverov alebo podnikania. Finančné krytie jednotlivých úkonov mesta, ktoré sú naviazané na finančné prostriedky podlieha schváleniu mestskému zastupiteľstvu vo forme prijatia alebo zmeny rozpočtu na príslušný kalendárny rok.