A A A

O Modre

DomovMestoO Modre
Uverejnené:23. augusta 2021 Aktualizované:30. novembra 2022

Mesto Modra je na základe Článku 64a Ústavy Slovenskej republiky samostatný územný samosprávny celok, ktorý vo forme právnickej osoby samostatne hospodári so svojim majetkom a vlastnými finančnými prostriedkami. Mesto Modra má nasledovné dva orgány, ktoré sa kreujú na základe priameho volebného práva s tajným hlasovaním na obdobie štyroch rokov:
-primátor Mesta Modry
-mestské zastupiteľstvo Mesta Modry (celkový počet 13 poslancov)
Celú agendu primátora a mestského zastupiteľstva vedie, zabezpečuje a vykonáva mestský úrad.