A A A

Harmonogram a rokovací poriadok

DomovMestoMestské zastupiteľstvoHarmonogram a rokovací poriadok
Uverejnené:22. januára 2023 Aktualizované:24. januára 2024

Harmonogram práce Mestského zastupiteľstva mesta Modry je k dispozícii na stiahnutie TU.

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Modry (v ďalšom texte texte iba „Mestské zastupiteľstvo“) upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania Mestského zastupiteľstva, jeho uznášania aprijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh samosprávy.

Mestské zastupiteľstvo vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza najmä zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte len „zákon o obecnom zriadení“) a z ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve.

O otázkach, ktoré výslovne neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných veciach, rozhoduje Mestské zastupiteľstvo podľa zákona o obecnom zriadení, resp. podľa rozhodnutia na zasadnutí Mestského zastupiteľstva tak, že sa dáva o nich hlasovať.

Znenie rokovacieho poriadku MsZ si môžete stiahnuť TU.

Rokovací poriadok
formát pdf - 834 KB
Stiahnuť
Harmonogram práce MsZ_2024
formát pdf - 145 KB
Stiahnuť