A A A

Odpočet činnosti mesta za rok 2023

DomovIvestičné akcieOdpočet činnosti mesta za rok 2023
Odpočet činnosti mesta za rok 2023
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Ivestičné akcieMestoObčan
Uverejnené:10. marca 2024 Aktualizované:15. apríla 2024

Vlani mesto Modra, okrem iného, pokračovalo v rekonštrukciách ciest a chodníkov, v budovaní nových stojísk polopodzemných kontajnerov, v spolupráci s Lidl postavilo park Čistinka, dokončuje detské ihrisko Rodinka a druhú etapu skateparku.

Obnova chodníka Štefánikova, 3. etapa
Minulý rok bola na Štefánikovej ul. ukončená 3. etapa obnovy pravostranného chodníka smerom z Bratislavy. Súčasťou prác bolo odvodnenie, vybudovanie dláždeného chodníka, asfaltového odstavného pruhu pozdĺž cesty a  deliacich pruhov pre zeleň. Výsadby sú naplánované tento rok. BVS, a.s., podobne ako v predchádzajúcich etapách v rokoch 2018 a 2019, aj v tomto úseku zrekonštruovala vodovod. Zhotoviteľ: PRO EXTERIÉR s.r.o., Bratislava, cena diela: 167 531 €, termín realizácie: 7 – 12/2023.

Revitalizácia Moyzesovej ul., 2. etapa
Po revitalizácii časti Moyzesovej ulice v úseku od Dukelskej po ulicu Dr. Bodického v roku 2019 sa koncom vlaňajška podarilo dokončiť úpravu nadväzujúcej časti až po Baštovú ulicu, vrátane prepojovacej uličky na Štúrovu ulicu. Predmetom úpravy bola celá šírka verejného priestranstva, vybudovanie nového chodníka, parkovísk, vjazdov, samotnej komunikácie a plôch zelene. Súčasťou stavby bola aj rekonštrukcia odvodňovacieho systému. Časť strešných zvodov v miestach s plochami zelene bude využitá na zavlažovanie. Budovaniu nových spevnených plôch predchádzala rekonštrukcia vodovodu v réžii BVS, a.s. v prvom polroku 2023. V rokoch 2015 až 2019 boli zrekonštruované aj všetky rozvody inžinierskych sietí jednotlivými správcami. Zhotoviteľ: Doprastav a.s., Bratislava, cena diela: 723 272 €, termín realizácie: 7 – 12/2023.

Revitalizácia vnútrobloku Dukelská – Kukučínova 1. etapa
Vo vnútrobloku na Dukelskej a Kukučínovej ulici bude upravený centrálny priestor, vrátane komunikácií, odstavných plôch a priestoru pre zber odpadu. Revitalizácia je rozdelená na dve etapy. V minulom roku sa podarilo dobudovať a zrekonštruovať odstavné plochy, obnoviť povrch komunikácie v centrálnej časti a v mieste starého detského ihriska sa buduje nové, pod názvom „Rodinka“ z dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a s finančnou participáciou mesta. Pre skvalitnenie a skultúrnenie zberu odpadu bolo vybudované polopodzemné kontajnerové stojisko. Zhotoviteľ: PRO EXTERIÉR s.r.o., Bratislava, cena diela: 153 569 €, termín realizácie: 8 – 10/2023.

Park Lidl Čistinka
Na Kalinčiakovej ulici, v blízkosti kina a športového areálu bol vybudovaný mestský park Čistinka. Mesto Modra vyhralo jeho realizáciu od Nadácie Lidl vďaka hlasovaniu občanov. Súčasťou areálu sú preliezky pre malé deti, workoutové ihrisko, multifunkčné ihrisko pre loptové hry, stolnotenisový stôl a priestor s lavičkami a stolmi pre oddych. Projekt nadácie počíta aj s realizáciou sadových úprav a verejného osvetlenia. Mesto na projekte participovalo inžinierskou činnosťou, geodetickými prácami a zabezpečilo aj časť stavebných prác (zemné práce, prístupový chodník, opornú konštrukciu multifunkčného ihriska) a celkovú úpravu priľahlého okolia. Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o. Bytča, Martin Heriban, Modra, cena diela: 14 154 € (mesto Modra), Lidl  265 516 € (Nadácia Lidl), termín realizácie: 6 -10/2023.

Polopodzemné kontajnery
Od polovice decembra 2023 môžu obyvatelia užívať ďalšie dve nové stojiská polopodzemných kontajnerov na zmesový odpad, papier, plasty a sklo, ktoré pribudli vo vnútrobloku na Dukelskej a na Vajanského ulici za Domácimi potrebami. Pred výstavbou bola vypracovaná štúdia návrhu umiestnenia stojísk rešpektujúc donáškovú vzdialenosť v zmysle platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, inžinierske siete a priestorové dispozície. Zhotoviteľ: REDOX-ENEX s.r.o., Trenčín, cena diela:  73 787 €, termín realizácie: 11 -12/2023

Skatepark Modra 1. a 2. etapa
V máji 2023 bola dokončená prvá etapa skateparku na Dolnej ulici – vznikol najatraktívnejší prvok – skateboardový bazén vhodný pre začínajúcich aj pokročilých jazdcov. V septembri 2023 začala realizácia druhej etapy, ktorá nadväzuje na vybudovaný bazén novou hladenou betónovou jazdnou plochou. Pribudlo verejné osvetlenie a bezpečnostná kamera. Do konca marca by mali byť práce na jazdnej ploche a úprava vstupu do skateparku hotové. Zhotoviteľ: Sketon s.r.o., Madunice, 1. etapa: cena diela: 117 958 €, termín realizácie: 10/2022 – 5/2023, 2. etapa: vysúťažená cena realizácie: 190 227 €, termín realizácie: 9/2023 – 3/2024

Detské ihrisko Rodinka
Súčasťou revitalizácie vnútrobloku Dukelská – Kukučínova je vybudovanie nového detského ihriska Rodinka. Vlani sa búrali spevnené betónové a asfaltové plochy starého ihriska, časť plochy bolo potrebné odvodniť a vyrovnať, následne obnoviť kamenné oporné múry. Momentálne sú osadené nové hracie prvky a bezpečnostná plocha pre inkluzívnu časť ihriska. Vo  vnútrobloku v okolí ihriska mesto vysadilo vzrastlé lipy, gledíčie a platan. V prvej polovici tohto roku bude pokračovať terénnymi úpravami, vybudovaním trávnatých plôch, výsadbou ďalších líp, osadením lavičiek a smetných košov. Mesto získalo na vybudovanie detského ihriska Rodinka dotáciu 50 000 € od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Zhotoviteľ detského ihriska: NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o., cena diela: 73 437 €. Náklady na práce spojené s revitalizáciou zelených plôch: 16 000 €, predpokladaný termín ukončenia  parkových úprav a prác na detskom: 5/2024.

Oprava teplovodu – ZŠ Ľ. Štúra
Pôvodné rozvody ústredného kúrenia v teplovodnom kanáli ZŠ Ľ. Štúra boli v havarijnom stave. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku z kapitoly Ministerstva školstva na riešenie havarijných situácií sa nám podarilo hrdzavejúce oceľové rúry vymeniť za nové plastové teplovodné rúry, ktoré nemajú problém s koróziou a ich výhodou je dlhá životnosť. Zhotoviteľ: ZVARMATOM, spol. s r. o., Zubrohlava, cena diela: 32 068,28 €, termín realizácie: 12/2023.

Cyklocesta  Modra – Šenkvice
Vlani bola skolaudovaná cyklocesta Modra – Šenkvice s celkovou dĺžkou trasy 4 962 m. Slúži na turistické a voľnočasové účely, pre ekologickú dopravu do zamestnania (na vlakovú stanicu do Šenkvíc) a umožňuje prístup k priľahlým viniciam pre majiteľov týchto pozemkov. Zhotoviteľ: PORR s.r.o., výška investície: 765 000 € (95 % je nenávratný finančný príspevok z EÚ a zo štátneho rozpočtu, 5 % je výška spolufinancovania Združenímobcí Modra-Šenkvice).

Obnova mestského opevnenia
Z dotácie Ministerstva kultúry SR sa nám podarilo obnoviť ďalšiu časť mestských hradieb. Práce boli vykonané tradičnými metódami: rozobratie a domurovanie uvoľneného muriva v rozsahu hradby (27 m³), zabezpečenie a domurovanie uvoľneného muriva o výšku približne 0,4 m v rozsahu koruny hradby, hĺbkové škárovanie zachovaného lícového kamenného muriva interiéru a exteriéru hradieb (102 m2). Nadväzujú na už obnovené časti mestského opevnenia. Zhotoviteľ: INCORPORATED s.r.o., Modra, cena diela: 27 300 €, dotácia Ministerstva kultúry SR: 10 000 €, inančná spoluúčasť mesta: 2 000 €, termín realizácie: 10/2023.

Rekonštrukcia oplotenia na huncokárskom cintoríne
Kompletná rekonštrukcia oplotenia Huncokárskeho cintorína v Modre – Piesku zahŕňala: výmenu drevených stĺpikov aj betónových pätiek červeného smreku, nanesenie hydroizolačnej stierky na kotviace prvky a ich ošetrenie proti hrdzi. Rekonštrukciou prešli aj celodrevené brány, pôvodné kovania na bránach boli zachované, ošetrené proti hrdzi a obnovené náterom čiernej farby. Zhotoviteľ: SemiS, s.r.o. Šamorín, cena diela: 19 110 €, výsadba slivky domácej (Arboeko s.r.o., ČR): 3 200 €, dotácia z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020: 22 311 €, termín realizácie: 11/2023.

Nový prístrešok pri Kamennom moste
V lesoparku v lokalite Modra – Harmónia smerom na Zochovu chatu je nový turistický prístrešok vybudovaný v duchu drevenej architektúry typickej pre tieto rekreačné oblasti. Pod prístreškom, ktorý nahradil pôvodný – už dosluhujúci, je osadený aj mobiliár – lavička so stolom. Zhotoviteľ: SemiS, s.r.o. Šamorín, cena diela: 15 105 €, dotácia z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy: 11 000 €, finančná spoluúčasť mesta: 4 105 €, termín realizácie: 11/2023.

Opravy na cintoríne na Dolnej ulici
Združeniu záchrany cirkevných pamiatok sa v spolupráci s Rímsko-katolíckou farnosťou v Modre podarilo opraviť renesančnú zvonicu a priľahlý múr. Projekt financovalo z viacerých zdrojov. Ministerstvo kultúry SR: 15 750 €, Nadácia SPP: 5 000 €, Individuálna dotácia BSK: 1 000 €, dotácia mesta Modry: 2 000 €, dotácia od Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA: 1 000 €.

Nová sobášna miestnosť
Priestor bývalých jaslí na Štúrovej 59 je po 15 rokoch chátrania kompletne zrekonštruovaný. Nová sobášna miestnosť nahradí doterajšiu v Centre sociálnych služieb na Súkeníckej ulici, ktorú bude centrum využívať pre svoje potreby. Pri rekonštrukcii bol odstránený „palachový” strop, zrekonštruovaný a zateplený krov, kompletne vymenená strešná krytina, opravou prešiel celý interiér: nové omietky, podlahy, sociálne zariadenia, elektroinštalácia, injektáž proti vlhnutiu, oprava fasády, výmena okien a dverí. Zhotoviteľ: SemiS, s.r.o. Šamorín, cena diela: 109 000 € návrh realizácie, prípravné a zariaďovacie práce realizovala mestská spoločnosť Služby Modra v hodnote približne 15 000 €, termín realizácie: 8 -10/2023.

Správa kotolne na Malých hlinách
Mestská spoločnosť Služby Modra prevzala do správy novú kotolňu a teplovody od firmy ATOPS Development, s.r.o. Od začiatku decembra 2023 zabezpečuje vykurovanie a teplú úžitkovú vodu pre 4 už postavené bytové domy, v ktorých sú byty aj nebytové priestory. Mestský podnik sa zároveň stal ich správcom. Celkovo bude v projekte Malé Hliny vybudovaných 14 bytových domov.

Keramické prvky v meste a chotári, mestský med a vyhliadka v Greftoch
Na tradíciu výroby keramiky v našom meste odkazujú keramické prvky z dielne Slovenskej ľudovej majoliky vsadené do dreva sedacej časti nových lavičiek za hradbami. Ide o jeden z mnohých výstupov projektu „Deň hliny – Čaro hliny,” ktorý spoločne od roku 2021 až do roku 2023 realizovali Telemark museum v Nórsku, SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra-Múzeum slovenskej keramickej plastiky a mesto Modra. Ďalším pekným projektom, ktorý zdobia keramické prvky sú mestské úle. Vlani sa podarilo stočiť prvý lipovo-černicový med, ktorý poteší oficiálne návštevy mesta ako darček. Na vinohradnícko-vinársku históriu Modry odkazuje drevený sud na novej vyhliadke v Greftoch. Je zasadený do kamennej stienky z modranskej žuly. Poslúži návštevníkom na oddych, posedenie, aj ako úkryt pred nepriazňou počasia. Z miesta je pekný výhľad na Modru a kostolné veže.

Foto: Lucia Mandincová, Martina Mlčúchová, Branislav Poláček

Odpocet mesta Modry 2023
formát pdf - 14 MB
Stiahnuť