A A A

Práce na Cykloceste Modra-Šenkvice napredujú

DomovCyklocesta Modra - ŠenkvicePráce na Cykloceste Modra-Šenkvice napredujú
Práce na Cykloceste Modra-Šenkvice napredujú
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Cyklocesta Modra - Šenkvice
Uverejnené:29. decembra 2022 Aktualizované:17. januára 2023

Do konca roka 2022 by mali byť hotové tri štvrtiny stavebných prác na Cykloceste Modra – Šenkvice. Spoločnosť PORR, s.r.o. začala realizovať prvé práce na cykloceste po odovzdaní staveniska v septembri 2022. Zhotoviteľ získal vyjadrenia dotknutých orgánov k realizácii stavby, zabezpečil vytýčenie sietí a trasy. Na prelome septembra a októbra sa podarilo sfinalizovať orez kríkov, vyčistiť krajnice a urobiť sondy v rámci spevnených asfaltových povrchov. V novembri budovanie cyklocesty pokračovalo rozprestretím podkladu zo štrkodrviny, zhutnením podložia, položením geotextílie, odkopovými prácami pri navrhovaných odpočívadlách, osadením chodníkových obrubníkov. Na existujúcej komunikácii dal zhotoviteľ vyfrézovať asfaltový povrch na existujúcej komunikácii a položiť nové asfaltové vrstvy vozovky. V roku 2023 budú podľa informácií od stavbyvedúceho Ing. Milana Kilingu upravené krajnice cyklocesty, osadené dopravné značenie a mobiliár na odpočívadlách. Zástupcov Združenia obcí Modra-Šenkvice počas pravidelných kontrolných dní informuje o postupe prác Ing. Marián Školník, poverený stavebným dozorom.

“Cyklocesta je stále vo výstavbe, pohybujú sa tu ťažké mechanizmy, preto prosíme obyvateľov, aby kvôli vlastnej bezpečnosti obmedzili pohyb na trase. Na cykloceste platí zákaz vjazdu motorových vozidiel okrem vozidiel stavby. Vlastníci pozemkov v lokalite majú prístup povolený, žiadame ich však o zvýšenú opatrnosť, aby nedochádzalo ku kolíziám so stavebnými mechanizmami,” upozorňuje projektová manažérka mesta Modry Silvia Brázdovičová. “Po dokončení stavebných prác bude osadené trvalé dopravné značenie so zákazom vjazdu motorových vozidiel. Výnimku budú mať len vlastníci okolitých pozemkov s povolením mestského úradu. Zároveň však bude potrebné dodržiavať zákon o pozemných komunikáciách, tzv. cestný zákon. Pohyb na Cykloceste Modra – Šenkvice  bude monitorovať mestská polícia. Ak bude potrebné prijať dodatočné dopravné obmedzenia, Združenie obcí Modra – Šenkvice situáciu vyrieši spolu s Dopravným inšpektorátom v Pezinku, ktorý dopravné značenie cyklocesty schválil. Veríme, že sa nám po dokončení projektu podarí nastaviť také pravidlá, aby cyklocesta plnila svoj účel, bola bezpečná a súčasne neboli obmedzené vlastnícke práva.”

Projekt Cyklocesta Modra  – Šenkvice je realizovaný vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a štátneho rozpočtu SR vo výške 755 392,67 EUR. Združenie obcí Modra-Šenkvice sa podieľa na spolufinancovaní vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.