A A A

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie o umiestnení stavby 

DomovVerejná vyhláškaVerejná vyhláška – územné rozhodnutie o umiestnení stavby 
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:5. decembra 2022 Aktualizované:23. januára 2023

Mesto Modra ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad”) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon”) a§ 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov po prerokovaní predloženého návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v územnom konaní vedenom podľa § 35 a§ 36 stavebného zákona s navrhovateľom, dotknutými orgánmi a všetkými známymi účastníkmi konania, zosúladení uplatnených stanovísk a po posúdení a preskúmaní návrhu podľa§ 37 a§ 38 stavebného zákona a§ 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, rozhodol, že podľa § 39, § 39a a § 39b ods. 5 stavebného zákona ako aj § 46 a47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok”) vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby ,,BA_Modra, Harmónia, VNK, TS, NNK.” 

Viac informácii v priloženom dokumente.

Verejná vyhláška_UR_ZSPD
formát pdf - 2 MB
Stiahnuť