A A A

verejná vyhláška

Domovverejná vyhláška

Verejná vyhláška – Výzva na vykonanie orezu stromov a iných porastov

Výzva na vykonanie orezu stromov a iných porastov.

Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania konania - ,,Administratívne budovy zariadenia technickej infraštruktúry Modra."

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Na zhromaždenie sú pozvaní vlastníci pozemkov v poľovnom revíri "Šenkvice."

Dražobná vyhláška

Dražobná vyhláška podľa § 140 a nasl. Zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.

Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania konania - Obnova bytového domu, Dukelská 41.

Oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti

Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia mesta Modra č. SÚ-23969/2023-1600-BPi.

Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania konania -„Zariadenie pre seniorov komunitného typu."

Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania konania - ,,GPON ESET Modra - časť Harmónia aktualizácia."

Verejná vyhláška – Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.

Verejná vyhláška - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.

Oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti

Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. SÚ-1059/2024-376-BPi.

Uznesenie o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Súd vyzýva na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia.

Verejná vyhláška – Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.

Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania konania - ,,GPON ESET Modra - časť Harmónia aktualizácia."

Vyjadrenie k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia – Verejná vyhláška.

Vyjadrenie k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia

Oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti

Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o začatí kolaudačného konania.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Bratislava verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti (Mesík).

Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania konania - ,,INS FTTH PK PEZN 02 Modra J. Bakoša."

Oznámenie o uložení písomnosti

Rozhodnutie o uložení pokuty.

Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania konania - ,,GPON ESET Modra - časť Harmónia aktualizácia."

Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania konania - Rozvody technickej infrašruktúry.