A A A

verejná vyhláška

Domovverejná vyhláška

Oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti

Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o začatí kolaudačného konania.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Bratislava verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti (Mesík).

Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania konania - ,,INS FTTH PK PEZN 02 Modra J. Bakoša."

Oznámenie o uložení písomnosti

Rozhodnutie o uložení pokuty.

Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania konania - ,,GPON ESET Modra - časť Harmónia aktualizácia."

Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania konania - Rozvody technickej infrašruktúry.

Verejná vyhláška – Výzva na vykonanie orezu stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie

Výzva na vykonanie orezu stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky.

Verejná vyhláška – Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Zhromaždenie sa bude konať dňa 12. 9. 2023 o 15:00 v Pezinku.

Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania konania - Katódová ochrana STL/NTL plynovodov.

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Chodník - Harmónia, prepojenie centrum - Dolinky."

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Dražba nehnuteľností v katastrálnom území mesta Modry v exekúcii 68EX 617/21 oprávneného Prvá stavebná sporiteľňa, a.s..

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Dražba nehnuteľností v katastrálnom území mesta Modry v exekúcii 68EX 617/21 oprávneného Prvá stavebná sporiteľňa, a.s..

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Okresný úrad Pezinok verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti (Krištofík).

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Okresný úrad Pezinok verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti (Krištofík).

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Okresný úrad Pezinok verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti (Lacová).

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Okresný úrad Pezinok verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti (Lacová).

Oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti

Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o začatí kolaudačného konania.

Oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti

Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o začatí kolaudačného konania.

Verejná vyhláška – výrub/orez stromov

Verejná vyhláška - výrub/orez stromov v ochrannom pásme VN/VVN vedení.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Bratislava verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti (Paulík).