A A A

verejná vyhláška

Domovverejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania konania - Obnova bytového domu, Dukelská 41.

Oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti

Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia mesta Modra č. SÚ-23969/2023-1600-BPi.

Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania konania -„Zariadenie pre seniorov komunitného typu."

Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania konania - ,,GPON ESET Modra - časť Harmónia aktualizácia."

Verejná vyhláška – Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.

Verejná vyhláška - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.

Oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti

Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. SÚ-1059/2024-376-BPi.

Uznesenie o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Súd vyzýva na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia.

Verejná vyhláška – Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.

Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania konania - ,,GPON ESET Modra - časť Harmónia aktualizácia."

Vyjadrenie k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia – Verejná vyhláška.

Vyjadrenie k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia

Oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti

Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o začatí kolaudačného konania.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Bratislava verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti (Mesík).

Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania konania - ,,INS FTTH PK PEZN 02 Modra J. Bakoša."

Oznámenie o uložení písomnosti

Rozhodnutie o uložení pokuty.

Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania konania - ,,GPON ESET Modra - časť Harmónia aktualizácia."

Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania konania - Rozvody technickej infrašruktúry.

Verejná vyhláška – Výzva na vykonanie orezu stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie

Výzva na vykonanie orezu stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky.

Verejná vyhláška – Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Zhromaždenie sa bude konať dňa 12. 9. 2023 o 15:00 v Pezinku.

Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania konania - Katódová ochrana STL/NTL plynovodov.

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Chodník - Harmónia, prepojenie centrum - Dolinky."