A A A

Rozhodnutie o užívaní stavby „Cyklocesta Modra – Šenkvice“

DomovRozhodnutieRozhodnutie o užívaní stavby „Cyklocesta Modra – Šenkvice“
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: RozhodnutieVerejná vyhláška
Uverejnené:29. mája 2023 Aktualizované:2. februára 2024

Mesto Modra ako príslušný správny orgán v pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, v súlade s § 2 písm. a) bod 3 zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodujúc podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 20 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje užívanie stavby „Cyklocesta Modra – Šenkvice“

na pozemku:
-k.ú. Modra, parc. reg. C/KN: č. 695/2, 730/1, 730/2, 8342/14, 8452, 8456/7, 8456/29, 8455/1, 8454/15, 8453/2, 8428/1, 8539, 8534, 8650/3, 8652/1, 519/302, parc. reg. E/KN: č. 2042/3, 2056/1, 2042/2, 2384/1, 2383/1, 1752/101, 1756/202, 1756/102
-k.ú. Veľké Šenkvice, parc. reg. E/KN: č. 554/200, 555, 556/200, 556/100, 519/70

 

Kolaudačné rozhodnutie_Cyklocesta Modra - Šenkvice
formát pdf - 324 KB
Stiahnuť