A A A

Informácia o začatí správneho konania – výrub dreviny

DomovSprávne konanieInformácia o začatí správneho konania – výrub dreviny
Autor:Kristína Čechová Kategórie: Správne konanie
Uverejnené:26. októbra 2023 Aktualizované:26. októbra 2023

Mesto Modra, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“)

oznamuje,

že na základe žiadosti žiadateľa Vlastníkov bytov a nebytových priestorov  Komenského 16, 18, 20, 22 Modra v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku, Na Bielenisku 4, 902 01  Pezinok IČO: 00170364 bolo začaté správne konanie, vo veci udelenia súhlasu na výrub 1 ks stromu,  nachádzajúceho sa na pozemku registra C-KN par. č. 1018/2 v k. ú. Modra. Ako dôvod výrubu dreviny žiadateľ uviedol, „Žiadame o výrub ihličnatého stromu  – Borovica lesná z dôvodu opravy  vodovodnej  prípojky, ktorá je v havarijnom stave a navyše prerastá vlastníkom do balkónov.“

Účastníkom konania je podľa zákona združenie s právnou subjektivitou ktoré spĺňa podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona.
Určená lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je päť pracovných dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.modra.sk.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: kristina.cechova@msumodra.sk.

 

 

OZNÁMENIE o začatí správneho konania
formát pdf - 239 KB
Stiahnuť