A A A

Návrh VZN č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra

DomovVZNNávrh VZN č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra
Autor:Alena Červenková Kategórie: VZN
Uverejnené:8. marca 2023 Aktualizované:8. marca 2023

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh:

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modry č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra

Dňom vyvesenia návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta na úradnej tabuli Mesta Modry začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Modre.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh VZN č. 2_2023 o poskytovaní sociálnych služieb
formát pdf - 629 KB
Stiahnuť