A A A

Návrhy nových VZN

DomovOznámenieNávrhy nových VZN
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Oznámenie
Uverejnené:29. novembra 2022 Aktualizované:2. januára 2024

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrhy Všeobecne záväzných nariadení mesta Modry na pripomienkovanie.

Návrh VZN č. 3/2022. [PDF, 408 kB]
Návrh VZN č. 4/2022. [PDF, 242 kB]
Návrh VZN č. 5/2022. [PDF, 296 kB]
Návrh VZN č. 6/2022. [PDF, 252 kB]

Dňom vyvesenia návrhu Všeobecne záväzného nariadenia na webovom sídle mesta Modry začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Modra.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Oznam vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 29.11.2022
Oznam zverejnený na webovom sídle mesta www.modra.sk dňa: 29.11.2022

Tagy: VZN