A A A

Oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti

DomovOznámenieOznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: OznámenieVerejná vyhláška
Uverejnené:30. novembra 2023 Aktualizované:30. novembra 2023

Mesto Modra ako príslušný správny orgán v pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, v súlade s § 2 písm. a/ bod 3 zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon”) a podľa§ 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon”), § 2 písm. a) ods.3 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov vydáva opravu zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. SÚ-16180/2023-836-BPi zo dňa 26.05.2023 vo veci konania o povolení užívania stavby „Cyklocesta Modra – Šenkvice”, kde:

na strane 1 chybne a nesprávne uvedený text:
na pozemku:
k.ú. Modra, pare. reg. C/KN: č. 695/2, 730/1, 730/2, 8342/1~. 8452, 8456/7, 8456/29, 8455/1, 8454/15, 8453/2, 8428/1, 8539, 8534, 8650/3, 8652/1, 519/302, pare. reg. E/KN: č. 2042/3, 2056/1, 2042/2, 2384/1, 2383/1, 1752/101, 1756/202, 1756/102. k.ú. Veľké Šenkvice, pare. reg. E/KN: č. 554/200, 555, 556/200, 556/100, 519/70

sa mení na text:
na pozemku:
k.ú. Modra, pare. reg. C/KN: č. 695/2, 730/1, 730/2, 8342/1L., 8452, 8456/7, 8456/29, 8455/1, 8454/15, 8453/1, 8453/2, 8428/1, 8539, 8534, 8650/3, 8652/1, pare. reg. E/KN: č. 2042/3, 2056/1, 204212, 2384/1, 2383/1, 1752/101, 1756/202, 1756/102 k.ú. Veľké Šenkvice, pare. reg. E/KN: č. 554/200, 555, 556/200, 556/,100, 519/70, 519/302

a na strane 1 a 2 chybne a nesprávne uvedený text:
so 31 Cykloturistické značenie

sa mení na text: Cykloturistické značenie

Viac v prílohe.

Zodpovedná osoba: Bc. Bibiána Piršelová, +421 33 6908 321, bibiana.pirselova@msumodra.sk

20231130124501
formát pdf - 151 KB
Stiahnuť