A A A

Oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti

DomovOznámenieOznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: OznámenieVerejná vyhláška
Uverejnené:20. júna 2023 Aktualizované:20. júna 2023

Mesto Modra ako príslušný správny orgán v pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, v súlade s § 2 písm. a/ bod 3 zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), § 2 písm. a) ods.3 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

vydáva

opravu zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o začatí kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie č. SÚ-16978/2023-420-BPi zo dňa 16.06.2023 vo veci konania o povolení užívania stavby „Výstavba rodinných domov, inžinierske siete, prípojky a prístupové komunikácie“ objekt: SO – 01Komunikácie a spevnené plochy, kde je chybne uvedený účastník konania v časti „navrhovateľ“ a v časti „Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou.“

V uvedenej časti textu sa meno Ing. Peter Ondráš, Lachova 26, 851 03 Bratislava vypúšťa.

Toto oznámenie sa oznamuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Modry a taktiež bude zverejnené na internetovej stránke mesta Modry – www.modra.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Nakoľko ide o zrejmú nesprávnosť v písomnom vyhotovení, stavebný úrad týmto oznámenie mesta Modra č. SÚ-16978/2023-420-BPi zo dňa 16.06.2023 opravuje.

Uvedený nedostatok písomného vyhotovenia bol vyhodnotený ako iná zrejmá nesprávnosť.

 

Oprava zrejmej chyby cesty
formát pdf - 378 KB
Stiahnuť