A A A

Oznámenie o strategickom dokumente – “Územný plán mesta Modry“ – Zmeny a doplnky č. 6

DomovOznámenieOznámenie o strategickom dokumente – “Územný plán mesta Modry“ – Zmeny a doplnky č. 6
Autor:Kristína Čechová Kategórie: Oznámenie
Uverejnené:8. februára 2024 Aktualizované:8. februára 2024

Mestu Modra bolo dňa 06.02.2024 doručené oznámenie o strategickom dokumente “Územný plán mesta Modry“ – Zmeny a doplnky č. 6,  obstarávateľa Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra, IČO: 00304956, ktorú predložil dňa 12.01.2024 Okresnému úradu Pezinok, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o posudzovaní”)

Oznámenie o strategickom dokumente “Územný plán mesta Modry“ – Zmeny a doplnky č. 6 je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:
https://www.enviroportal.sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-modry-zmeny-doplnky-c-6

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu na Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok do 15 dní odo dňa zverejnenia podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní.