A A A

Oznámenie o začatí kolaudačného konania K-DENT, s.r.o.

DomovOznámenieOznámenie o začatí kolaudačného konania K-DENT, s.r.o.
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Oznámenie
Uverejnené:2. júna 2023 Aktualizované:2. júna 2023

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Navrhovateľ: K-DENT, s.r.o., Kalinčiakova 2, 900 01 Modra, IČO: 47 869 551
Stavba: „Zmena účelu užívania bytu č. 2 na stomatologickú ambulanciu“
miesto stavby: parcela reg. C, parc. č. 2134/4, k.ú. Modra, súp. č. 569
lokalita: Kalinčiakova 2, Modra

Mesto Modra, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 písm. e) č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona

nariaďuje

o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 06.07.2023 (štvrtok) o 9.00 hod. so zrazom na mieste stavby, Kalinčiakova 2, Modra.

 

1179 K-DENT
formát pdf - 422 KB
Stiahnuť
4407_001
formát pdf - 90 KB
Stiahnuť