A A A

Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška

DomovVerejná vyhláškaOznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:4. apríla 2024 Aktualizované:4. apríla 2024

Oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebník: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súp. č. 370 na Dukelskej 41, Modra, vedených na LV č. 5300, k. ú. Modra, v zastúpení SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV, spol. s r.o., Kamenského 1438/10, 900 01 Modra, zast. Vladimír Durdovanský, IČO : 36 77 34 84
Stavba: Obnova bytového domu, Dukelská 41, Modra
Miesto stavby: Dukelská 41
Pozemky reg. ,,C” , p.č. 2154/1, :/2, :/3, k. ú. Modra

Žiadosť o stavebné povolenie bola podaná dňa 24.10.2023 na stavebnom úrade. Týmto dňom bolo začaté konanie.

Popis stavby:
Bytový dom je obdÍžnikového pôdorysu s 3 vchodmi s maximálnym pôdorysným rozmerom 38,8 x 12,9m, 4- podlažný, čiastočne podpivničený s jednoplášťovou bezatikovou plochou strechou. Na 1 – 4 NP je spolu 24 bytov, na 1 PP sú pivničné priestory a kočikárne. Nosný systém je stenový, nosné steny sú po obvode s hr. 300 mm a vnútorné s hr. 200 mm.

Navrhované práce na obnove byt. domu:
– Obnova obvodového plášťa
– Výmena pôvodných klampiarskych výrobkov, pôvodných zámočníckych výrobkov
– Výmena bleskozvodu s napojením na existujúcu uzemňovaciu sústavu bleskozvodu
– Výmena vstupných dverí do objektu – odstránenie pôvodných oceľových a drevených okien
– Oprava okapového chodníka – rovnaká šírka a trasa
– Rekonštrukcia spoločných rozvodov NN, osvetlenia v pivniciach (navrhované LED svietidlá)

Zodpovedná osoba: Ing. arch. Zuzana Hegedušová, +421 33 6908 325 , zuzana.hegedusova@msumodra.sk

20240404100100
formát pdf - 409 KB
Stiahnuť