A A A

Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška

DomovVerejná vyhláškaOznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:22. augusta 2023 Aktualizované:22. augusta 2023

Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška

Navrhovateľ: SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 46429701
Stavba: ,,Katódová ochrana STL/NTL plynovodov v obci Modra Kráľová – Harmónia”
Miesto stavby: k.ú. Modra (838039), obec Modra

– Stanica – Partizánska ulica, parcela reg. C p. č. 3931/1, k. ú. Modra v rozsahu cca 1 m2
– NN elektrická prípojka – Partizánska ulica, parcela reg. C p. č. 3931/1, k. ú. Modra
– anódové uzemnenie (železničná koľajnica R 65 o dÍžke 150 m – parcela reg. C p. č. 8277/18, k. ú. Modra)
– výkop montážnej jamy – Partizánska ulica, parcela reg. C č.3931/1,k.ú.Modra
– káblové rozvody uložené v zemi v ryhe o šírke 0,4 m a hÍbke 1 m v zeleni, v súbehu s miestnou komunikáciu na Partizánskej ul. parcela reg. C č.3931/1 reg. E p. č. 6236/2), 7327/1, 8277/18, k. ú. Modra

Návrh podaný dňa: 30.06.2023 – začatie konania.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Zodpovedná osoba: Bc. Bibiána Piršelová, +421 33 6908 321, bibiana.pirselova@msumodra.sk

 

20230822084150
formát pdf - 428 KB
Stiahnuť
20230822084208
formát pdf - 311 KB
Stiahnuť