A A A

Rozhodnutie o umiestnení stavby ,,INS FTTH PK PEZN 02 Modra J. Bakoša”

DomovRozhodnutieRozhodnutie o umiestnení stavby ,,INS FTTH PK PEZN 02 Modra J. Bakoša”
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Rozhodnutie
Uverejnené:11. januára 2024 Aktualizované:11. januára 2024

Mesto Modra ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad”), § 2 písm . e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na podklade vykonaného konania vedenom podľa ust. § 34 – 37 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, zosúladil stanoviská uplatnené účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a rozhodol, že v súlade s ust. §§ 39, 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva toto rozhodnutie o umiestnení stavby

stavba: ,,INS FTTH PK PEZN 02 Modra J. Bakoša”
miesto stavby: ulice Jána Bakoša, Moyzesova, Ferdinanda Píseckého
na pozemkoch v zmysle priloženej situácie
druh stavby podľa § 43a ods.3 písm.h) stavebného zákona:
inžinierske stavby – líniová stavby ( § 139 ods.3 písm. t) stavebného zákona)
účel stavby: poskytnutie vysokorýchlostných multifunkčných elektronických služieb
pre stavebníka: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 521147 l 6 (ďalej len „navrhovatel”)

Zodpovedná osoba: Bc. Bibiána Piršelová, +421 33 6908, bibiana.pirselova@msumodra.sk

20240111094650
formát pdf - 2 MB
Stiahnuť