A A A

Rozhodnutie o umiestnení stavby – Zariadenie pre seniorov komunitného typu

DomovRozhodnutieRozhodnutie o umiestnení stavby – Zariadenie pre seniorov komunitného typu
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Rozhodnutie
Uverejnené:24. mája 2024 Aktualizované:24. mája 2024

Navrhovateľ: Mesto Modra
Adresa: Dukelská 38, 900 01 Modra
Požiadal dňa: 15.2.2024 o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Zariadenie pre seniorov komunitného typu” na Vajanského ulici v Modre.

Obec Šenkvice, ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a podľa § 117 v117 v spojení s § 119 ods.3 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len stavebný zákon), posúdila predložený návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39a

rozhodnutie o umiestnení stavby

Zariadenie pre seniorov komunitného typu

Objektová skladba:
SO 100 Stavebné objekty
SO 101 Budova ZPS
SO 102 Oplotenie
SO 200 Zdravotechnické objekty
SO 201 Vodovodná prípojka
SO 202 Kanalizačná prípojka splašková SO 203 Dažďová kanalizácia
SO 300 Elektroťechnické silnoprúdové objekty SO 301 Káblová prípojka EE
SO 400 Elektrotechnické slaboprúdové objekty SO 401 Káblová slaboprúdová prípojka
SO 500 Spevnené plochy
SO 501 Parkovisko a spevnené plochy-vonkajší areál SO 502 Spevnené plochy-vnútorný areál
SO 600 Sadové úpravy

V katastrálnom území Modra na pozemku parc.č. 1308/14, :/17, :/25, :/26, :/27, :/28, 1309/1, 1314, 1356/7.

Zodpovedná osoba: Bc. Bibiána Piršelová, +421 33 6908 321, bibiana.pirselova@msumodra.sk

20240524085722
formát pdf - 2 MB
Stiahnuť