A A A

Rozhodnutie Okresného úradu Pezinok

DomovRozhodnutieRozhodnutie Okresného úradu Pezinok
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Rozhodnutie
Uverejnené:8. decembra 2022 Aktualizované:2. januára 2024

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“, ktoré predložil obstarávateľ Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí, Hlavná 168, 900 89 Častá, IČO: 30795915, v zastúpení oprávneným zástupcom obstarávateľa Ľudovítom Ružičkom, predsedom združenia Mikroregión Červený Kameň, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov. Dokumenty na stiahnutie sú v priloženom súbore. [ZIP, 2,8 MB]

 

OÚ PK_rozhodnutie + prílohy
formát zip - 3 MB
Stiahnuť