A A A

Rozhodnutie – povolenie stavby „Rekreačná chata – novostavba”

DomovRozhodnutieRozhodnutie – povolenie stavby „Rekreačná chata – novostavba”
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: RozhodnutieVerejná vyhláška
Uverejnené:3. februára 2023 Aktualizované:8. marca 2023

Mesto Modra ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, po prerokovaní žiadosti stavebníka v spojenom územnom a stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a všetkými známymi účastníkmi konania a po posúdení a preskúmaní žiadosti stavebníka na zlúčené konanie o územné rozhodnutie a stavebné povolenie podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona a § 3, § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, rozhodol, že podľa § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona ako aj § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

povoľuje

Stavba: „Rekreačná chata – novostavba“
Miesto stavby: pozemok reg. C p. č. 5614/22, k. ú. Modra – chata a pozemok reg. C p. č. 5613/1, 5613/2, 5614/21, 5614/17, k. ú. Modra – inžinierske siete a objekty – žumpa a vsak
Lokalita: Modra – Harmónia
Druh stavby podľa § 43c ods. 1 písm. a) stavebného zákona: nebytové budovy – hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zaradenia na krátkodobé pobyty
Účel stavby: rekreačné účely
Stavebník: Peter Filo, Súkenícka 987/22, 900 01 Modra

 

Filo_SP a ÚR rozhodnutie_verejná vyhláška
formát pdf - 404 KB
Stiahnuť