A A A

Rozhodnutie – Zmena účelu užívania bytu č. 2 na stomatologickú ambulanciu

DomovRozhodnutieRozhodnutie – Zmena účelu užívania bytu č. 2 na stomatologickú ambulanciu
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Rozhodnutie
Uverejnené:16. februára 2023 Aktualizované:16. februára 2023

Mesto Modra, ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa (ďalej len „stavebný úrad”) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon”) a§ 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, po posúdení a preskúmaní žiadosti stavebníka o dodatočné povolenie stavby a predložených dokladov podľa§ 88 ods. 1 písm. b) a§ 88a stavebného zákona a po prerokovaní veci s dotknutými orgánmi a všetkými známymi účastníkmi konania primeraným postupom podľa § 58 až 66 a v spojení s§ 88a stavebného zákona rozhodlo, že podľa§ 88a ods. 4 stavebného zákona ako aj § 46 a 47 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok”) vydáva

dodatočné povolenie

stavby: ,,Zmena účelu užívania bytu č. 2 na stomatologickú ambulanciu”
miesto stavby: reg. C p. č. 2134/4, k. ú. Modra, súp. č. 569
pôvodný účel priestoru: bytový priestor
nový účel priestoru: nebytový priestor – stomatologická ambulancia
lokalita: Kalinčiakova 5, Modra
pre stavebníka: K-DENT, s.r.o., Kalinčiakova 2, 900 01 Modra, IČO: 47 869 551

Zodpovedná osoba: Ing. Zuzana Vojčináková, tel.: +421 33 6908 323, e-mail: zuzana.vojcinakova@msumodra.sk.
Celé znenie rozhodnutia je v prílohe.

3943_001
formát pdf - 581 KB
Stiahnuť