A A A

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

DomovVerejná vyhláškaÚzemné rozhodnutie o umiestnení stavby
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:5. marca 2024 Aktualizované:5. marca 2024

Obec Šenkvice, ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len stavebný zákon) na základe určenia Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2022/040056-002 zo dňa 5. 1. 2022, posúdila predložený návrh zo dňa 13.7.2023 podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a v spojení s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorú sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

územné rozhodnutie o umiestnení stavby

Na stavbu: “Chodník – Harmónia, prepojenie centrum – Dolinky”
Navrhovateľ: Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra
Miesto stavby: Modra – Harmónia, parc. KN C č. 4872, 4792, 4927/3, 4896/2, 4913/2, 4915, parc. KN E č. 7472/1, kat. úz. Modra
Druh stavby: novostavba
Účel stavby: inžinierska stavba

územné rozhodnutie
formát pdf - 863 KB
Stiahnuť