A A A

Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška

DomovOznámenieOznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: OznámenieVerejná vyhláška
Uverejnené:5. marca 2024 Aktualizované:5. marca 2024

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania.

Navrhovateľ: Mestské centrum sociálnych služieb

Podal dňa 15.2.2024 na Ocú v Šenkviciach návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Zariadenie pre seniorov komunitného typu” na Vajanského ulici v Modre (pare. č. 1308/14, :/17, :/25, :/26, :/27, :/28, 1309/1, 1314, 1356/7, k.ú. Modra). Uvedeným dňom bolo zahájené územné konanie.
Rozsah riešenia: navrhovaný objekt je dvojpodlažný bytový dom s plochou strechou, ktorý sa skladá zo štyroch bytových jednotiek, ponúkajúcich bývanie pre 12 prijímateľov sociálnej služby v seniorskom veku, priestoru pre zamestnancov a príslušenstva. Hlavný prístup k objektu bude prístupom z Vajanského ulice poza predajňu Billy. Vstup do budovy je situovaný na východnej strane.

ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

SO 100 Stavebné objekty
SO 101 Budova ZPS
SO 102 Oplotenie
SO 200 Zdravotechnické objekty
SO 201 Vodovodná prípojka
SO 202 Kanalizačná prípojka splašková SO 203 Dažďová kanalizácia
SO 300 Elektrotechnické silnoprúdové objekty SO 301 Káblová prípojka EE
SO 400 Elektrotechnické slaboprúdové objekty SO 401 Káblová slaboprúdová prípojka
SO 500 Spevnené plochy
SO 501 Parkovisko a spevnené plochy-vonkajší areál SO 502 Spevnené plochy-vnútorný areál
SO 600 Sadové úpravy

Obec Šenkvice v súlade s ustanovením § 36 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len stavebný zákon) oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy aznámym účastníkom tohto konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na
deň 4.4.2024 ( štvrtok ) o 9,00 hod. so stretnutím na mieste stavby na Vajanského ulici v Modre (priestor medzi OD Billa a ZŠ).

Zodpovedná osoba: Bc. Bibiána Piršelová, +421 33 6908 321, bibiana.pirselova@msumodra.sk

0152_001
formát pdf - 488 KB
Stiahnuť