A A A

Uznesenie o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

DomovVerejná vyhláškaUznesenie o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:30. januára 2024 Aktualizované:1. februára 2024

Okresný súd Pezinok vo veci navrhovateľov: 1/ Miroslav Galáš, nar. …., trvale bytom Karpatská 1554/36, 900 01 Modra, 2/ Katarína Galášová, nar. …, trvale bytom Karpatská 1554/36, 900 01 Modra, obaja zast. SODOMA VULGAN, spol. s r.o., advokátska kancelária, so sídlom Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, IČO: 47 254 084, proti osobám, ktoré majú v čase začatia konania o potvrdení vydržania zapísané na liste vlastníctva vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo vecné právo k nehnuteľnosti, ktorej sa konanie o potvrdení vydržania týka: 1/ Pavol Lenner, nar…., trvale bytom Karpatská 38, 900 01 Modra, 2/ Silvia Lennerová, nar. …., trvale bytom Karpatská 38, 900 01 Modra, za účasti: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, IČO: 36 038 351, so sídlom Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica a Slovenský pozemkový fond, IČO: 17 335 345, so sídlom Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava, o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľností, takto

rozhodol:

Súd vyzýva na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, nachádzajúcim sa v katastrálnom území Modra, obec Modra, okres Pezinok, parcela registra C, parcelné č. 4400/2, druh pozemku: orná pôda o výmere 104 1112, ktorá je evidovaná v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Pezinok, na liste vlastníctva č. 11881, a to v lehote od 01.02.2024 do 01.08.2024.

20240131162210_zverejnenie
formát pdf - 425 KB
Stiahnuť