A A A

Verejná vyhláška – kolaudačné konanie ATOPS, s.r.o. – zmena termínu

DomovVerejná vyhláškaVerejná vyhláška – kolaudačné konanie ATOPS, s.r.o. – zmena termínu
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:19. januára 2023 Aktualizované:19. januára 2023

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie – zmena termínu.

Mesto Modra ako príslušný správny orgán v pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, v súlade s§ 2 písm. a/ bod 3 zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon”) a podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon”), § 2 písm. a) ods.3 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

mení termín ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním na deň 16. 02. 2023 o 10.00 h. so stretnutím na mieste stavby.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na stavebnom úrade so sídlom v Modre po predchádzajúcom dohovore (odporučené dni: Po: 8-11 a 12-16, St: 9-11 a 12-17 hod.) a pri ústnom konaní.

Zodpovedná osoba: Bc. Bibiána Piršelová
Navrhovateľ: ATOPS, s.r.o., Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava, IČO: 46429701
Stavba: ,,Obytný súbor Modra – Malé hliny”
Objekt: SO – 702 Komunikácie a spevnené plochy
Druh stavby podľa § 43a ods.3 písm. a) stavebného zákona: inžinierske stavby – líniová stavby (§139 ods. 3 písm. b) stavebného zákona)
Miesto stavby: parcela registra E 6354/2, 6300/26 a registra C 8289/1, 8347/171-506, 8347/508-559, k. ú. Modra

Verejná vyhláška - oznámenie ATOPS - komunikácie - zmena termínu
formát pdf - 219 KB
Stiahnuť