A A A

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

DomovVerejná vyhláškaVerejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:23. júna 2023 Aktualizované:27. júna 2023

Okresný úrad Pezinok, katastrálny odbor vykonáva podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručenie písomnosti adresátovi touto verejnou vyhláškou – oznámením (vyvesením ) na úradnej tabuli Mestského úradu Modra resp. na webovom sídle mestského úradu a to z dôvodu neznámeho pobytu účastníka konania podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.

Adresát písomnosti: Peter Krištofík, 900 01 Modra

Označenie písomnosti: Rozhodnutie o povolení vkladu V – 1137/2023 zo dňa 17.05.2023

Miesto uloženia písomnosti: Okresný úrad Pezinok, katastrálny odbor Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať na Okresnom úrade Pezinok, katastrálnom odbore, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok, v úradných hodinách a to v lehote v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli Mestského úradu Modra za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

Verejná vyhláška - Oznámenie miesta uloženia písomnosti PK
formát pdf - 179 KB
Stiahnuť