A A A

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

DomovVerejná vyhláškaVerejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:24. novembra 2023 Aktualizované:27. novembra 2023

Písomnosť č. 102775720/2023 zo dňa 7. 11. 2023 je uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 78 Bratislava.

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Bratislava číslo č. 102775720/2023 zo dňa 7. 11. 2023 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 78 Bratislava. v kancelárii č. 406 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

4730_001
formát pdf - 50 KB
Stiahnuť