A A A

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

DomovVerejná vyhláškaVyhláška o dražbe nehnuteľnosti
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:18. júla 2023 Aktualizované:18. júla 2023

Súdny exekútor JUDr. Vladimír Usačev v zastúpení JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor, Exekútorský úrad so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava v súlade s ust. § 140 zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“)

oznamuje,

že dňa 22. 08. 2023 o 13:30 hod. sa bude konať v Exekútorskom úrade so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD., dražba nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 1371, k.ú.: Modra, obec: Modra, okres Pezinok vo vlastníctve povinného: Maász Jozef r. Maász, nar. 10.12.1979, Družstevná 1559/30, Modra, PSČ 90001, spoluvlastnícky podiel: 1/3., a na liste vlastníctva č. 3066, k.ú.: Modra, obec: Modra, okres Pezinok vo vlastníctve povinného: Maász Jozef r. Maász, nar. 10.12.1979, Družstevná 1559/30, Modra, PSČ 90001, spoluvlastnícky podiel: 2/12. Viac informácií v prílohe.

 

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti LV 1371
formát pdf - 2 MB
Stiahnuť