A A A

Záverečný účet mesta Modry za rok 2022

DomovOznámenieZáverečný účet mesta Modry za rok 2022
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: OznámenieVyhlásenie
Uverejnené:26. apríla 2023 Aktualizované:26. apríla 2023

Záverečný účet Mesta Modra je zostavený v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Návrh záverečného účtu Mesto Modra uverejňuje 15 dní pred rokovaním MsZ mesta Modry na úradnej tabuli.

Mestské zastupiteľstvo v Modre dňa 14.12.2021 svojím uznesením č. 633/21/2021 schválilo programový rozpočet mesta Modra na rok 2022 v podobe, štruktúre a forme predloženej mestským úradom a to nasledovne: celkové príjmy vo výške 10 851 230,- €, z toho bežné príjmy vo výške 9 323 700,- €, kapitálové príjmy vo výške 700 000,- €, príjmové finančné operácie vo výške 827 530,- € a celkové výdavky vo výške 10 851 230,- €, z toho bežné výdavky vo výške 9 174 830,- €, kapitálové výdavky vo výške 1 574 400,- € a výdavkové finančné operácie vo výške 102 000,- €. Rozpočet na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný.

 

Záverečný účet mesta Modry za rok 2022
formát pdf - 2 MB
Stiahnuť
Príjmy mesta Modry za rok 2022
formát pdf - 386 KB
Stiahnuť
Výdavky mesta Modry za rok 2022
formát pdf - 4 MB
Stiahnuť
Hodnotiaca správa mesta Modry za rok 2022 - textová časť
formát pdf - 537 KB
Stiahnuť
Hodnotiaca správa mesta Modry za rok 2022 - tabuľková časť
formát pdf - 290 KB
Stiahnuť
Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2022
formát pdf - 173 KB
Stiahnuť