A A A

Zmena stavby pred jej dokončením – ,,Vinárstvo Pereg – zmena stavby”

DomovOznámenieZmena stavby pred jej dokončením – ,,Vinárstvo Pereg – zmena stavby”
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: OznámenieRozhodnutie
Uverejnené:4. júla 2024 Aktualizované:7. júla 2024

Mesto Modra ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad”) podľa§ 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon”) a § 2 písm. e) zákona č.4 16/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, po prerokovaní žiadosti stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a všetkými známymi účastníkmi konania a po posúdení a preskúmaní žiadosti stavebníka o zmenu stavby pred dokončením podľa § 62 a § 68 stavebného zákona a § 11 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona rozhodol, že podľa § 68 stavebného zákona ako aj § 46 a 47 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok”)

povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením

vo veci stavby: ,,Vinárstvo Pereg – zmena stavby”
stavebný objekt: ,,SO-OI Výroba, sklady, zázemie,” súp. č. 1822
miesto stavby: pozemok reg. ,,C”, pare. č. 396/1, 395/2, k. ú. Modra
druh stavby podľa § 43c) ods.1 písm. e) stavebného zákona:
nebytové budovy – priemyselné budovy
účel stavby: výroba vína
pre stavebníka: PEREG, spol s r.o., Koreňová 16, 851 1O Bratislava – Jarovce, IČO 31 351 387

Stavba bola povolená rozhodnutím mesta Modra č. SOÚ-683/2018-1681-Mza zo dňa 26.01.2018, právoplatného dňa 27.03.2018 a zmena stavby pred jej dokončením na časť stavby, stavebný objekt „SO-02 Vinársky dom” bola povolená rozhodnutím č. SOÚ-18279/2020-896-ZVo zo dňa 22.09.2020, právoplatné dňa 19.11.2020.

Zodpovedná osoba: Zuzana Vojčináková, +421 33 6908 323, zuzana.vojcinakova@msumodra.sk

0542_001
formát pdf - 567 KB
Stiahnuť
Tagy: rozhodnutie