A A A

VZN č. 1/2023, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Modry

DomovPlatné VZNVZN č. 1/2023, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Modry
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:2. marca 2023 Aktualizované:25. augusta 2023

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta Modry č. 1/2023, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Modry (ďalej aj ako „VZN“).

 

VZN č.1_2023, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Modry
formát pdf - 1 MB
Stiahnuť